Krigsflygskolans Kamratförening                                                          åter startsidan

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte 2008- 06-28

 

 

§ 1

Ordförande Åke Andersson hälsade 18 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

 

                                                                 § 2

Årsmötet hedrade följande 5 medlemmar, som under året avlidit, med en tyst minut.

 

Johan Trana             Ljungbyhed                född 1911-01-24

 

Björn Ekmark           Helsingborg               född 1957-11-04

 

Per Fogde                  Ängelholm                 född 1921-04-19

 

Uno Lindberg            Klippan                      född 1930-01-17

 

Rune Fransson          Ljungbyhed                född 1929-02-24

 

 

 

                                                                 § 3

Till att justera dagens protokoll valdes Göte Eriksson och Hans Gustafsson

 

 

                                                                 § 4

Till att leda dagens förhandlingar och att föra protokollet valdes Åke Andersson respektive

Hans-Bertil Sinclair

 

 

                                                                 § 5

Dagordningen godkändes

 

 

§ 6

Årsmötet godkände årsmötets stadgeenliga utlysning

 

 

                                                                 § 7

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

 

 

§ 8

Revisorernas berättelse redovisades och lades med godkännande till handlingarna

 

 

§ 9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

 

                                                                 § 10

Vid senaste årsmötet beslutades enligt nedan.

 

Proposition nr 1: Ändring av stadgar § 5

 

Nuvarande lydelse:

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande (väljs varje år),
kassör (väljs vartannat år) samt 8 ledamöter, varav fyra (4) väljs vartannat år.

 

Ny lydelse:

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande (väljs varje år),
kassör (väljs vartannat år) samt 6 ledamöter, varav tre (3) väljs vartannat år. 

 

Årsmötet beslutade efter diskussion att utforma stadgarnas § 5 enligt nedan, samt att vakanthålla två styrelseplatser
 i avvaktan på att stadgarna antagits vid nästa årsmöte.

 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande (väljs varje år),
kassör (väljs vartannat år) samt 4 ledamöter, varav två (2) väljs vartannat år. 

 

 

Styrelsen ser beslutet som olyckligt mot följande bakgrund:

Ett jämnt antal ledamöter är ovanligt i styrelsesammanhang, ordföranden får då alltid utslagsröst vid voteringar
vilket inte är en bra ordning.

Hittills har inte svårigheten varit att få medlemmar att ställa upp i styrelsen. Nuvarande 8 ledamöter har lojalt ställt sig
 till förfogande i styrelsen. Vidare föreslår styrelsen att kassören väljs internt i styrelsen och att endast ordföranden och
 ledamöter väljs på årsmöte.

 

Styrelsen lägger därför fram följande proposition:

 

Ny lydelse:

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande (väljs varje år)
 samt 6 ledamöter, varav tre (3) väljs vartannat år. Övriga funktioner väljs inom styrelsen

 

Förslaget innebär också att ledamöter som skulle om- eller nyväljas för 2008-2009 endast väljs för 2008.
Detta för att förbereda och underlätta valberedningens arbete inför årsmötet 2009 i syfte att följa de nya stadgarna

Detta delbeslut nr 1 skall följas av delbeslut 2 vid nästa förenings- eller årsmöte för att gälla från och med verksamhetsåret 2009.

 

 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 

 

  

                                                                 § 11

Inkommen motion från Meteorolog Bertil Larsson behandlades.   (se nedan motionen i helhet)                          

 

*      Föreningen har avsatt 5000:- till verksamheten 2007

*      Föreningens medlemmar är redan engagerade i verksamheten

*      Föreningen ser positivt på en utökad samverkan

*      Information till medlemmarna sker idag via hemsidan. I den händelse att resurser kan avsättas kommer styrelsen att verka
 för att ett medlemsblad införes.

 

Årsmötet beslutade efter diskussion följande:

 

*      Styrelsen får i uppdrag att verka i motionärens anda och att motionen därmed anses besvarad

 

 

                                                                 § 12

Som underlag för inriktning för verksamheten med studiebesök under 2008 redovisade styrelsen nedanstående förslag.

 

         Svedinos museum i Ugglarp

         Beredskapsmuseet Djuramåsa i Viken

         Banmuseet i Ängelholm

         Besök g:a F9 Säve

         Skoklosters bilsamlingar i Simrishamn

         Radiostationen Grimeton i Varberg

         Flygmuseet i Helsingör

         Flygmuseet i Linköping

 

Årsmötet beslutade att godkänna inriktningen

 

 

§13

 

Beslutade årsmötet att medlemsavgiften för år 2008 skulle vara oförändrad (50:-)

 

 

§ 14

Till ordförande för 2008 valdes Åke Andersson

 

 

                                                                 §15

Till kassör för år 2008 valdes Kennerth Gyllström

 

 

                                                                 §16

Till ledamöter för åren 2008 omvaldes Gitt Andersson, Anita Larsson, Christer Jönsson samt Hans-Bertil Sinclair.

Med anledning av beslutet att ändra stadgarna beträffande styrelsens storlek inför 2009 års verksamhetsår beslutade
årsmötet att fortsatt vakanthålla två platser i styrelsen.

 

 

                                                                 § 17

Till revisor för 2008 – 2009 omvaldes Göte Eriksson

 

 

                                                                 § 18

Till revisorsuppleant för 2008 – 2009omvaldes Göran Johansson

 

 

                                                                 § 19

Till ledamot i valberedningen för en tid av tre år, inför årsmötena 2009 - 2011, valdes Lennart Månsson

 

                                                                 § 20

Inga övriga frågor var anmälda

 

 

                                                                 § 21

Föreningens ordförande Åke Andersson förklarade årsmötet avslutat.

 

  

Vid protokollet                                        

  

Hans-Bertil Sinclair                                 

Justeras:

                                           

...................................................                     ............................................

Göte Eriksson                                          Hans Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

MOTION

till

F5 Kamratförenings Årsmöte 2008

 

 

Vid F5:s nedläggning överfördes fotoavdelningens bildarkiv till Ljungbyheds Militärhistoriska Museum.

 

Ett ganska omfattande arbete med att skanna in glasplåtar genomfördes under åren 1997 -1999. Antalet inskannade plåtar är ca 7000.
 Alla glasplåtar blev dock inte inskannade. I arkivet finns totalt uppskattningsvis ca 170.000 bilder; pappersbilder, negativ, diabilder och glasplåtar.

 

Fotografen Fritjof Hallström förde en ganska noggrann förteckning över de bilder som togs på hans tid. Fotograferna efter Hallström var däremot
mindre noggranna med att notera tid, plats och motiv. I sen tid blev det i stort sett inget noterat, men däremot togs ett stort antal bilder – mest diapositiv.

 

Eftersom denna stora och viktiga bildskatt inte skulle gå förlorad, så har vi i museets regi hittills genomfört 42 träffar och gått igenom nära 4500 bilder.
Mest har det varit glasplåtar från 1930- och 1940-talet. Vi har i genomsnitt varit 22 personer, som träffats varje fredag em med uppehåll över
sommaren och jul/ nyår. Första mötet var 9 feb 2007. Medelåldern på deltagarna torde vara ca 75 år.

 

Mycken och värdefull information har kommit fram och allt finns dokumenterat på video, med bild och ljud synkroniserat.

 

Som alla förstår så återstår ett omfattande arbete för att denna viktiga bildskatt inte skall gå förlorad. Allt verkar plötsligt ha fått högsta prioritet –
 identifiering av gamla bilder innan de som var med då faller ifrån, inskanning av de mer sentida bilderna och därefter identifiering av dessa.
Dessutom skall alla bildtexter matas in i databasen via dator. Tanken är också att bilderna på sikt (helst ganska snart) skall bli sökbara via internet..

 

Jag anser att kamratföreningen måste engagera sig på ett omfattande sätt i detta viktiga arbete. Inte bara med uppmuntrande ord utan också
 med ekonomiskt stöd, men framför allt med arbetskraft.
De flesta bilderna i arkivet är på kamrater och deras arbete. Det finns hur mycket material
som helst för att inom kamratföreningens ram publicera bilder och anekdoter/beskrivningar från det liv som var vardag på flottiljen. Det har ju trots allt
hänt en del mellan 1926 och 1998.

 

Alltså:

 

  1. Kamratföreningen bör visa större engagemang i samband med upparbetningen av det befintliga bildarkivet.
  2. Kamratföreningen bör också snarast påbörja arbetet med något sorts medlemsblad. (Vi är väl den enda kamratförening som inte har ett medlemsblad).
  3. Alla medlemmar är välkomna på museets fredagsmöten, men kanske skulle  kamratföreningen  starta egna möten, där mer sentida bildmaterial behandlades/bearbetades.

 

Om vi inte tillsammans gör en insats med det unika bildmaterialet, så kommer en stor del av F5:s historia att gå förlorad.

 

Ljungbyhed 2008-06-17

 

 

Bertil Larsson

Meteorolog