åter startsida

                                                           

                      Stadgar för Krigsflygskolans Kamratförening Ljungbyhed

 

Fastställda vid årsmöte 2002-06-27

Föreningen bildad och stadgarna fastställda 1939-07-09

 

Stadgarna reviderade och fastställda 1964-06-14
                                                                       1981-08-22
                                                                       1998-02-12
                                                                       2002-06-27

§ 1 Ändamål
 

Föreningens ändamål är att:

·      verka för att vidmakthålla och stärka samhörigheten mellan personal (f.d anställda, frivilliga samt värnpliktiga) som tjänstgjort vid Krigsflygskolan i Ljungbyhed

·      bidra till att vårda F5 traditioner

·      vidareutveckla ett gott kamratskap

·      utgöra en länk mellan medlemmarna, Försvarsmakten och bygden

§ 2 Medlemskap
 

Föreningens medlemmar utgörs av hedersmedlemmar och aktiva medlemmar.

Till hedersmedlem kan kallas person som gjort sig särskilt förtjänt eller som på annat särskilt framstående och gagnande sätt främjat föreningens ändamål. Förslag lämnas till valberedningen som redovisar och föreslår årsmötet beslut.  

Medlemskap kan erhållas av f d anställd, värnpliktig samt frivillig personal, som tjänstgjort vid F5.

Härutöver kan personer med speciell anknytning till F5 eller som på annat sätt gagnat F5 och dess verksamhet söka eller erbjudas medlemskap.

§ 3 Inträde
 

Inträde erhålles efter anmälan till styrelsen (och i vissa fall godkännande) samt erläggande av årsavgift.

 

§ 4 Medlemskap
 

Medlem erlägger årsavgift vars storlek beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen. Om första medlemsavgift erlägges under årets sista kvartal anses denna avse även påföljande år. 

Medlemskap upphävs när medlem, trots krav från kassören, icke erlagt medlemsavgift före kalenderårets utgång. Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

§ 5 Styrelse
 

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen består av ordförande (väljs varje år), kassör (väljs vartannat år) samt 8 ledamöter, varav fyra (4) väljs vartannat år. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och klubbmästare samt övriga erforderliga funktionärer. 

Inom styrelsen utgör ordföranden, sekreteraren, kassören och klubbmästaren ett verkställande arbetsutskott, där den förstnämnde är självskriven ordförande. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

Ordföranden representerar föreningen och för dess talan, kallar till sammanträde med föreningen och styrelse samt leder förenings- och styrelsesammanträden. 

Vice ordföranden träder in vid förfall i ordförandens ställe 

Kassören handhar föreningens kassa och räkenskaper, för och reviderar medlemsmatrikel över föreningens medlemmar.  

Sekreteraren handhar skriftväxling, förvarar handlingar, förbereder sammanträden, samt för protokoll.  

Klubbmästaren  handhar som huvudansvarig planläggning för föreningens sammankomster, svarar för ev utspisning och lokalanskaffning 

Föreningens medel skall vara betryggande placerade i bankinrättning.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel och tillhörigheter

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig 

Styrelsen utarbetar förslag till föreningens verksamhet under kommande verksamhetsår och föreläggs årsmötet för beslut om inriktning.                                                              

§ 6 Verkställande utskott (VU)  
 

VU sammanträder på kallelse av dess ordförande eller då övriga ledamöter yrkar så.

VU åligger att:

·      verkställa styrelsens uppdrag och beslut

·      sköta löpande ärenden och förbereda ärenden som skall behandlas av styrelsen

·      besluta i frågor som kräver omedelbart avgörande

·      besluta angående inkomna ansökningar om medlemskap i föreningen

§ 7 Information
 

Information utsänds till medlemmarna minst en gång per år i form av informationsblad eller tidning.

 

§ 8 Revision
 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två (2) revisorer och två (2) suppleanter för en tid av två år (en av vardera väljs vartannat år).   

Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. 

Föreningens räkenskaper, inklusive styrelseprotokoll, överlämnas till revisorerna för granskning senast den 1 maj. 

Revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen senast den 1 juni.

§ 9 Kallelse till möte  
 

Kallelse till allmänt föreningsmöte verkställs genom annons i informationsblad eller motsvarande som tillställs medlemmarna och skall vara utsänd 14 dagar före mötet.

§ 10 Valberedning  
 

Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningen skall bestå av tre (3) ledamöter med mandattid tre år, valda så att det blir nyval av en ledamot årligen. Den som står i tur att avgå kommande årsmöte är sammankallande.

Valberedningen åligger att senast 45 dagar för nästföljande årsmöte till styrelsen inge förslag på kandidater till de i § 11 föreskrivna valen.

§ 11 Årsmöte  
 

Årsmöte hålls årligen före 1 juli på tid som styrelsen bestämmer. Kallelse utfärdas senast 14 dagar före årsmötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1                    Mötets öppnande 

2                    Minnesstund för kamrater som lämnat oss 

3                    Val av två justeringsmän att jämte ordf justera dagens
                      protokoll 

4                    Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5                    Godkännande av dagordningen 

6                    Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

7                    Styrelsens verksamhetsberättelse 

8                    Styrelsens förvaltningsberättelse 

9                    Revisionsberättelse 

10                  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

11                  Ärenden som av styrelsen hänskjutits till behandling av
                     årsmötet 

12                  Frågor som av enskild medlem väckts på sätt som föreskrivs
                     i stadgarnas § 13 

13                  Förslag till verksamhet för kommande år 

14                  Fastställande av avgifter 

15                  Val av ordförande 

16                  Val av kassör 

17                  Val av styrelseledamöter   

18                  Val av revisorer   

19                  Val av valberedning 

20                  Mötets avslutning

§ 12 Rösträtt och beslut  
 

Rösträtt äger envar av föreningens medlemmar som erlagt medlemsavgift. Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande medlemmar. För §14 och 15 gäller särskilt.
Omröstningen sker öppet, såvida icke sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal avgörs vid öppen omröstning den mening som biträds av den vid mötet tjänstgörande ordföranden och vid sluten omröstning lottdragning.
 

§ 13 Förslag samt motioner från enskild medlem  
 

Enskild föreningsmedlem som önskar få ärende upptaget till prövning vid föreningsmöte, skall senast en vecka före mötet avlämna skriftlig framställning till styrelsen, vilken framlägger ärendet jämte eget yttrande. Detsamma gäller motioner till årsmöte.

Enklare ärenden framlägges vid årsmöte.

§ 14 Ändring av stadgar  
 

Beslut om stadgeändring fattas med 2/3 majoritet vid två föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte.

§ 15 Föreningens upplösning  
 

Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, ha fattats vid två, med minst tre månaders mellanrum, på varandra följande föreningsmöten, av vilket det ena skall vara årsmöte och biträdas vid varje tillfälle med 3/4 majoritet. Upplöses föreningen skall tillgångarna användas till ändamål som främjar föreningens syften efter beslut på sista mötet.

Vid första mötet skall styrelsen föreslå på vilket sätt föreningens tillgångar skall disponeras. 

Penningmedel får icke delas mellan föreningens medlemmar.
 

 

Ovanstående stadgar fastställda vid årsmöte 2002-06-27            

Sven Sjöling, Ordförande     Hans-Bertil Sinclair, Sekreterare

                                           
Justeras:
Ture Stenemalm                   Bo Andersson