Krigsflygskolans Kamratförening                                                                åter startsida

 

 

Protokoll fört vid årsmöte 1999- 03-25

 

§ 1

 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. C.a 75 medlemmar var närvarande

 

                                                                 § 2

Årsmötet hedrade de medlemmar som under året avlidit med en tyst minut. En av de som gått bort under året var Fritiof Hallström. Fritiof Hallström införde något som blivit en tradition vid årsmötena genom att läsa en vers till de avlidnas minne. Ordföranden Sven Sjöling axlade denna mantel vid årsmötet  

 

                                                                 § 3

Till att justera dagens protokoll valdes Bengt Eskilsson och Leif-Erik Persson

 

                                                                 § 4

Till att leda dagens förhandlingar och att föra protokollet valdes Sven Sjöling respektive

Hans-Bertil Sinclair

 

                                                                 § 5

Dagordningen godkändes

 

§ 6

Godkändes att årsmötet utlysts stadgeenligt

 

                                                                 § 7

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen delades ut och godkändes därefter

 

§ 8

Revisorernas berättelse redovisades och lades med godkännande till handlingarna

 

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

                                                                 § 10

Styrelsen föreslog följande inriktning för verksamheten under 1999

 

·      Fredagen den 4 juni anordnas en ”hangarfest” med dans i restaurang flottiljen. Kvällens tema kommer att bli ”karibisk afton” med en eventuell modevisning från Carlsson kläder i Klippan. Kostnaden för mat och arrangemang blir 175:- per person Kamratföreningen står för kostnaden för orkestern.

·      Fredagen den 24 september arrangeras en ”återvändardag” i samband med Klippanutställningen. Styrelsen planerar olika slag av aktiviteter i samband med detta.

 

Beslutade årsmötet att godkänna planeringen för 1999

 

 

                                                                 § 11

Beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag att bibehålla medlemsavgiften 20:-/år eller 200:- för ständigt medlemsskap

 

                                                                 § 12

Till ordförande för 1999 valdes Sven Sjöling

 

                                                                 § 13

Till ledamöter för åren 1999 - 2000 valdes Per Johan Widmark, Christer Hallberg, Robin Wallinder-Mähler och Marica Carlsson.

 

                                                                 § 14

Till revisor för 1999 - 2000 valdes Elsebeth Persson

 

                                                                 § 15

Till revisorsuppleant för 1999 - 2000 valdes Göte Eriksson

 

                                                                 § 16

Till ledamot i valberedningen för en tid av tre år, 1999 - 2001, valdes Leif-Erik Persson

 

                                                                 § 17

Robin Wallinder-Mähler visade en videoinspelning från F5 nedläggning 1998-06-30. Denna film som varade 35 minuter blev uppskattad liksom den satte känslorna i svall. Efter detta berättade ordföranden Sven Sjöling om dagens ”F5 område” och de olika verksamheter som förekommer.

 

                                                                 § 18

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och inbjöd till ärtmiddag på restaurang Flottiljen där Torbjörn Norén berättade om militära händelser på Ljungbyhed genom tiderna

 

 

Vid protokollet                                        

 

 

 

Hans-Bertil Sinclair                                 

 

Justeras:

                                                                

                      .............................................                                          .....................................................

Bengt Eskilsson                                        Leif-Erik Persson