åter startsida

Krigsflygskolans Kamratförening

 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte 2006- 06-15

 

§ 1

Sekreteraren Hans-Bertil Sinclair hälsade 34 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

                                                                 § 2

Årsmötet hedrade följande 17 medlemmar som under året avlidit med en tyst minut.

Erik M Jönsson, Bertil Christiansson, Bertil Möller, Lennart Lundberg, Henry Edh, Bertil Stadin, Mats Olsson,

Per-Erik Lundqvist, Ivar Blomqvist, Claes Berndtsson, Algot Lundgren, Sten Henriksson, Yngve Hoff,

Peter Lindqvist, Jan-Erik Hansson, Allan Persson och Nils Erik Nilsson.                                               

 

H-B Sinclair läste, f.d flottiljfotografen vid F5, Fritiof Hallströms dikt.

Sida vid sida falla de

Samlas allt fler och fler

Somliga äro tidigt kallade

Andra sedan sol gått ner

Guds frid över dem som falla

och dela de dödas lott

Den natten är lugnast av alla

Den natten sover man gott

                                                                 § 3

Till att justera dagens protokoll valdes Bengt Eskilsson och Torgel Hagelin

 

                                                                 § 4

Till att leda dagens förhandlingar och att föra protokollet valdes Gunnar Hallevåg respektive

Hans-Bertil Sinclair

                                                                 § 5

Dagordningen godkändes

 

§ 6

Årsmötet godkände årsmötets stadgeenliga utlysning

 

                                                                 § 7

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen lästes upp och godkändes därefter

 

§ 8

Revisorernas berättelse redovisades och lades med godkännande till handlingarna

 

§9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

 

 

                                                                 § 10

Som inriktning för verksamheten under 2006 lämnades nedanstående förslag som exempel

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta efter dessa riktlinjer.

                                                                

§11

Beslutade årsmötet att medlemsavgiften för år 2006 skulle vara oförändrad (50:-)

 

§ 12

Till ordförande för 2006 valdes Per Johan Widmark

 

                                                                 § 13

Till kassör för 2006-2007 valdes Kennerth Gyllström

 

                                                                 §14

Till ledamöter för åren 2006 - 2007 omvaldes Gitt Andersson, Hans-Bertil Sinclair, Anita Larsson och Christer Jönsson

 

                                                                 § 15

Vid fyllnadsval efter Sven Sjöling, som avböjt omval, föreslog valberedningen tillsammans med styrelsen att vakanthålla en plats som ledamot. Med hänsyn till att föreningens medlemsantal förväntas minska till hälften avser styrelsen föreslå ändring av stadgarna innebärande en minskning av antalet ledamöter i styrelsen. Mot bakgrund av denna inriktning beslutade årsmötet att godkänna förslaget som ett första steg i denna process.

 

                                                                 § 16

Till revisor för 2006 - 2007 valdes Göte Eriksson

 

                                                                 § 17

Till revisorsuppleant för 2006 – 2007 omvaldes Göran Johansson

 

                                                                 § 18

Till ledamot i valberedningen för en tid av tre år, inför årsmötena 2007 - 2009, valdes Lennart Engström. Vid fyllnadsval efter Kurt Johansson, som avsagt sig, valdes till ledamot i valberedningen för en tid av ett år, inför årsmötet 2007, Bengt Eskilsson

 

                                                                 § 19

Fråga angående samverkan i framtiden mellan Ljungbyheds Militärhistoriska förening och Krigsflygskolans Kamratförening togs upp. Beslutade årsmötet att uppdra till styrelsen att tillsammans med Ljungbyheds Militärhistoriska förening skapa ett gemensamt forum för denna diskussion.

                                                                 § 20

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. Sekreteraren H-B Sinclair hälsade Meteorolog Lennart Persson Ljungbyhed välkommen att berätta om vädret, dess makter och episoder vid F5 under gångna år.

 

Vid protokollet                                        

 

 

Hans-Bertil Sinclair                                 

Justeras:

                                           

...................................................                     ............................................

Bengt Eskilsson                                        Torgel Hagelin